Formeel

Klachten

Bent u niet tevreden over de behandeling of bejegening dan kunt u dat in eerste instantie met mij bespreken. Als dit voor u onvoldoende oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten (NVO).

Waarneming

Bij kortdurende ziekte of tijdens mijn vakanties kunnen cliënten terugvallen op de huisarts. Bij crisissituaties buiten kantoortijden zal altijd de huisartsenpost het aanspreekpunt zijn. Bij langdurige ziekte zal voor vervanging worden gezorgd.

Beroepscode

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ik volg ook de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).

Beroepsgeheim

Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informatie met andere zorgverleners delen met uw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een psycholoog zich aan een aantal regels te houden.

Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. Een cliënt heeft recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan.

Een dossier wordt 15 jaar bewaard. Een cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Een psycholoog kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor de cliënt, de psycholoog of andere personen.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Dit statuut maakt de zorg voor cliënten inzichtelijk en toetsbaar. Psychologenpraktijk Roosen heeft een goedgekeurd zelfstandig Kwaliteitsstatuut. Deze kunt u inzien op de praktijk.

Privacy Policy

Privacy Policy

Wachttijd

De wachttijd na aanmelding is op dit moment 10 tot 12 weken. Na intake is er geen wachttijd. In juli en augustus vinden er geen intakegesprekken plaats.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij, of  aan uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Afspraak Annuleren

Wanneer u een geplande afspraak af wilt zeggen, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Dit kan telefonisch maar liever via e-mail. Zegt u niet af, of te laat, dan zal € 60,- in rekening worden gebracht. Dit geldt in alle gevallen, dus ook als u onverhoopt ziek mocht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.