Formeel

Bereikbaarheid en waarneming

Je kunt telefonisch of via de mail contact opnemen met de praktijk (zie contact informatie). Bij geen direct gehoor word je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, teruggebeld/gemaild.

De afspraken worden gepland op maandag, dinsdag of woensdag. De eerste afspraak mogelijkheid is om 8u. De laatste afspraak mogelijkheid is om 15u.

Bij kortdurende ziekte of tijdens mijn vakanties kunnen cliënten terugvallen op de huisarts. Bij crisissituaties buiten kantoortijden zal altijd de huisartsenpost het aanspreekpunt zijn. Bij langdurige ziekte zal voor vervanging worden gezorgd.

De praktijk is van 26 augustus tot 23 september 2024 gesloten!

Beroepscode

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ik volg ook de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).

Beroepsgeheim

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informatie met andere zorgverleners delen met (schriftelijke) toestemming van cliënt. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een Gezondheidszorgpsycholoog zich aan een aantal regels te houden.

Cliënttevredenheid

Heb je op- of aanmerkingen op de behandeling of je behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als ik weet wat je niet of juist wel prettig vindt, kan ik je behandeling hierbij beter laten aansluiten.

CQ-index

Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst, waarin gevraagd wordt hoe je de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index 5.1.

De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen vergeleken worden met andere aanbieders. Dit geeft informatie tot verbetering.

Resultaten cliëntervaringen 2023 (1 jan 2023-1 jan 2024)

Sinds augustus 2019 maak ik gebruik van de CQ-index vragenlijst. In 2023 vulden 50 cliënten (88%) aan het einde van de behandeling de CQ-index in.

 Gemiddeld rapportcijfer 9
Bejegening*

Informatie behandeling*

5

4,67

Samen beslissen* 4,67
Uitvoering behandeling*

(* max score 5)

4,5

Wat de meeste cliënten als zeer prettig ervaren is mijn persoonlijke benadering en de uitvoering van de behandeling die uit verschillende werkwijzen bestaat. Vanaf 2020 maak ik gebruik van e-healthprogramma’s (ACT-guide, audiobestanden Ger Schurink) wat als extra hulpmiddel ingezet kan worden bij enkele veel voorkomende hulpvragen zoals rond depressie en angst. Deze worden niet alleen ingezet voor de behandeling begint (wachtlijst), maar ook tijdens en zelfs na afsluiting van de behandeling.

Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. Een cliënt heeft recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan. Vanaf 1 juli 2020 heb je wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van je medisch dossier. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn van kracht. Dit houdt onder meer in dat je kosteloos recht heeft op online inzage in je medisch dossier, alsook hiervan een digitaal afschrift te krijgen. Om je dossier in te zien krijg je tegelijk met de bevestigingsmail voor intake, een welkomstmail van praktijkportal.

Een dossier wordt 20 jaar bewaard. Een cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Een psycholoog kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor de cliënt, de psycholoog of andere personen.

Privacy Policy

Gegevens aanleveren NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. Tijdens de tweede sessie wordt met u een vragenlijst ingevuld (HONOS) om de zorgvraagtypering in kaart te krijgen. De gegevens die worden verstuurd zijn niet naar personen te herleiden. Wanneer u een privacyverklaring ondertekent, worden er geen gegevens van u aangeleverd. Welke gegevens er worden aangeleverd en wat u kunt doen als u niet wilt dat er gegevens van u worden gedeeld, kunt u lezen in de patiëntfolder zorgvraagtypering ggz. U ontvangt deze folder als u wordt uitgenodigd voor het intakegesprek.

Hoe psychologenpraktijk Roosen omgaat met u gegevens en u privacy waarborgt kunt u verder lezen in onderstaand document.

Privacy Policy

Samenwerking

Je mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Daarom is samenwerking met andere betrokken hulpverleners belangrijk.

Met huisartsen in de regio is er telefonisch contact op momenten dat dit wenselijk is voor de behandeling. Dit geldt ook voor contact met fysiotherapie, diëtiste, haptonomie, bedrijfsarts of andere hulpverlenende instanties. Contact vindt alleen plaats als cliënt hier toestemming voor geeft en wordt dus ook altijd vooraf besproken.

Samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Bij kinderen en jeugd kan bovendien ook met leerkracht/mentor contact opgenomen worden, mits ouder en jongere (vanaf 12 jaar) hiermee akkoord gaat.
Er is een samenwerking met Via Spel in Molenhoek waar speltherapie kan plaatsvinden (info@viaspel.nl)

Wachttijd

De wachttijd na aanmelding  (update 22-7-2024): 8 tot 12 weken. Na intake is er geen wachttijd.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kunt je altijd contact opnemen met mij, of aan je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Afspraak Annuleren

Wanneer je een geplande afspraak af wilt zeggen, dien je dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Dit kan telefonisch maar liever via e-mail. Zeg je niet af, of te laat, dan zal € 75,- in rekening worden gebracht. Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.

Klachten

Psychologenpraktijk Roosen is aangesloten bij  Klachtenportaal/zorg; een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) en klachten die onder de jeugdwet vallen. Bent je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over de behandeling? De behandelaar gaat graag met je in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met de behandelaar, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar de praktijk bij is aangesloten om onvrede en klachten over de behandeling te helpen oplossen. Heb je je klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kunt je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op. Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor je geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten. Voor meer informatie of voor het melden van een klacht: https://klachtenportaalzorg.nl/

klachtenformulier jeugd

klachtenformulier volwassen cliënten