Formeel

Bereikbaarheid en waarneming

U kunt telefonisch of via de mail contact opnemen met de praktijk (zie contact informatie). Bij geen direct gehoor wordt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, teruggebeld/gemaild.

De afspraken worden gepland op woensdag of donderdag. De eerste afspraakmogelijkheid is om 8u.

Bij kortdurende ziekte of tijdens mijn vakanties kunnen cliënten terugvallen op de huisarts. Bij crisissituaties buiten kantoortijden zal altijd de huisartsenpost het aanspreekpunt zijn. Bij langdurige ziekte zal voor vervanging worden gezorgd.

Beroepscode

Een Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Ik volg ook de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).

Beroepsgeheim

Een psycholoog heeft een beroepsgeheim en mag alleen informatie met andere zorgverleners delen met uw schriftelijke toestemming. In zeer bijzondere omstandigheden (bijv. in situaties waarbij er sprake is van acuut gevaar voor cliënt, psycholoog of anderen) kan het beroepsgeheim doorbroken worden. Ook in een dergelijke situatie dient een psycholoog zich aan een aantal regels te houden.

Cliënttevredenheid

Heb je op- of aanmerkingen op de behandeling of je behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als ik weet wat je niet of juist wel prettig vindt, kan ik je behandeling hierbij beter laten aansluiten.

CQ-index

Aan het einde van elke behandeling krijg je een vragenlijst per e-mail toegestuurd (praktijkportal), waarin gevraagd wordt hoe je de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index.

De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen vergeleken worden met andere aanbieders. Dit geeft informatie tot verbetering.

Resultaten cliëntervaringen 2019

In augustus 2019 ben ik gestart met het afnemen van de CQ-index vragenlijst. In 2019 (augustus t/m december) vulden 23 cliënten (79,3 %) aan het einde van de behandeling de CQ-index in.

De gemiddelde score (8-40) 35
Bejegening (2-10) 10
Samen beslissen (4-20) 16
Uitvoering behandeling (1-10) 9

Wat de meeste cliënten als zeer prettig ervaren is mijn persoonlijke benadering en de uitvoering van de behandeling die uit verschillende werkwijzen bestaat. In 2020 wil ik een verbeterslag maken in het behandelaanbod tijdens de wachttijd. Uit de ingevulde vragenlijsten kwam dit een enkele keer als gemis naar voren. Dit wil ik doen door het inzetten van e-healthprogramma’s bij enkele veel voorkomende hulpvragen zoals rond depressie en angst. Deze worden niet alleen ingezet voor de behandeling begint, maar ook tijdens en zelfs na afsluiting van de behandeling.

Dossier

Een psycholoog is verplicht een dossier van uw behandeling bij te houden. Een cliënt heeft recht op inzage in het dossier en desgewenst een kopie hiervan. Vanaf 1 juli 2020 heeft u wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van uw medisch dossier. Vanaf die datum zullen de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat u kosteloos recht heeft op online inzage in uw medisch dossier, alsook hiervan een digitaal afschrift te krijgen.

Een dossier wordt 15 jaar bewaard. Een cliënt heeft echter wel recht op vernietiging van het dossier. Een psycholoog kan dit verzoek weigeren indien vernietiging van het dossier schadelijk kan zijn voor de cliënt, de psycholoog of andere personen.

Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Privacy Policy

Privacy Policy

Samenwerking

Je mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Daarom is samenwerking met andere betrokken hulpverleners belangrijk.

Er vindt om de maand overleg plaats met de huisartsen van MC Mook. Met andere huisartsen in de regio is er telefonisch contact op momenten dat dit wenselijk is voor de behandeling. Dit geldt ook voor contact met fysiotherapie, diëtiste, haptonomie, bedrijfsarts of andere hulpverlenende instanties. Contact vindt alleen plaats als cliënt hier toestemming voor geeft en wordt dus ook altijd vooraf besproken.

Samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Bij kinderen en jeugd kan bovendien ook met leerkracht/mentor contact opgenomen worden, mits u als ouder en jongere (vanaf 12 jaar) hiermee akkoord gaat.

Wachttijd

De wachttijd na aanmelding is op dit moment (update 13-5-2020) 3 tot 5 weken. Na intake is er geen wachttijd. In juli en augustus vinden er geen intakegesprekken plaats.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij, of  aan uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Afspraak Annuleren

Wanneer u een geplande afspraak af wilt zeggen, dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Dit kan telefonisch maar liever via e-mail. Zegt u niet af, of te laat, dan zal € 60,- in rekening worden gebracht. Dit geldt in alle gevallen, dus ook als u onverhoopt ziek mocht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.

Klachten

Bent u niet tevreden over de behandeling of bejegening dan kunt u dat in eerste instantie met mij bespreken. Als dit voor u onvoldoende oplevert, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten (NVO).

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail